Home

Latest from the Blog

English: Sightseeing

Medieval Chartres in 6 photos

Chartres is located southwest of Paris (train ride takes approximately 1 hour) at the banks of Eure river [1]. Romans called it Autricum, and this commune was the pricipal oppidum (fortified Celtic settlement – often they were very large, but without municipal government can not be recognized as city) of Cornuti tribe. It seems Chartres gainedContinue reading “Medieval Chartres in 6 photos”

Saint Petersburg: Hermitage State Museum (1) Architecture

Hermitage Museum, before the October Revolution, the home of Russian Tsars, was so important for the history of the city that the height of its façade become reference for all buildings in Saint Petersburg. The palace complex was initially built under the supervision of Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700-1771). During the rule of Elizabeth Petrovna theContinue reading “Saint Petersburg: Hermitage State Museum (1) Architecture”

English: Science

The ADE effect

A race for vaccine against SARS-CoV-2 virus is in the concluding stage. Numerous pharmaceutical companies are announcing phase III clinical trials. Can something go wrong? Two main obstacles can be identified. The first one is time-limited immune response; some studies indicate the unusually low antibodies concentration in blood of convalescents. It suggests such a person couldContinue reading “The ADE effect”

Gold nanorod – can it be used in medicine?

Gold nanorods (GNRs) due to elongated shape have very attractive physical properties: the change of aspect ratio modifies absorption spectrum, and it can fit to the biological optical window; the two photon luminescence is generated by these structures. Additionally, the gold surface can be easily functionalised by the molecules containing thiol or amine groups. It isContinue reading “Gold nanorod – can it be used in medicine?”

Hi-tech of the Middle Ages – nanoparticles

The Middle Ages are the least associated with advanced technology among all historical periods. Anyone is claiming “cathedrals were built by aliens”. What is the reason? In popular culture Middle Ages are automatically linked with “barbarism, mud and plagues”. However, if the western culture is taken into account, the roots of modern Europe are inContinue reading “Hi-tech of the Middle Ages – nanoparticles”

English: History

The art of Iberians in 6 photos

Madrid is very charming city with numerous churches, palaces, gardens and welcoming narrow streets. Many tourists are satisfied only by discovering the atmosphere of this Spanish metropolis, however its cultural offerings are even greater. Among the museums, the most popular are Museo Nacional del Prado and galleries associated with the modern art. However, close toContinue reading “The art of Iberians in 6 photos”

Egypt in the heart of Paris

When coming to Paris by cheap bus lines from Eastern Europe, the stop is in Place de la Concorde, a square crowned by an Egyptian obelisk. It is an inspiring first impression of the city, which archaeological history is so closely connected with Egypt. The obelisk itself was erected by Ramses II and originally placedContinue reading “Egypt in the heart of Paris”

Early Slavic states (1) – Avars and Samo

In 2006 Andrzej Michałek published a book „Słowianie Zachodni. Początki państwowości” (“Western Slavs. The beginnings of statehood”) describing early Slavic states (“Samo’s Kingdom” 623/626-660 A.D.; Great Moravia c. 833 – c. 907 A.D.; Polabian Slavs; Hungary; Poland). The choice of issue is definitely highly intriguing because there is very little historical documents about it (mainly fromContinue reading “Early Slavic states (1) – Avars and Samo”

Polski: Nauki Ścisłe

Kryteria tworzenia rankingów uczelni

W prasie dosyć często pojawiają się alarmistyczne nagłówki dotyczące niskich miejsc rankingowych polskich uczelni. Takie artykuły mają zazwyczaj rozwinięcie w postaci narzekania na strukturę organizacyjną, brak pieniędzy. Nigdy nie udało mi się zauważyć w tych tekstach informacji co jest oceniane – w tym poście postaram się przedstawić główne kryteria. Na świecie są trzy rankingi, doContinue reading “Kryteria tworzenia rankingów uczelni”

Terapia fotodynamiczna – zasada działania

Ciekawy przegląd literatury autorstwa S. Kwiatkowskiego z 2018 r. przedstawia zagadnienie rozwoju jednej z najciekawszych metod leczenia w obecnej medycynie. Terapia fotodynamiczna (PDT) jest nowoczesną, nieinwazyjną formą terapii stosowanej przeciw schorzeniom nieonkologicznym oraz różnego typu nowotworom. Jej założenie polega na miejscowym lub ogólnoustrojowym podaniu związku światłoczułego – fotouczulacza, który gromadzi się w tkankach z patologicznymiContinue reading “Terapia fotodynamiczna – zasada działania”

Wpływ zamknięcia szkół na ilość zgonów spowodowanych przez COVID-19 – symulacja Uniwersytetu Edynburskiego

Wraz z początkiem jesieni otwiera się nowe “okno zachorowań” na COVID-19 – w przypadku Polski będzie to oznaczało powrót ograniczeń życia gospodarczego oraz kulturalnego. Obecnie prowadzi się badania dotyczące wpływu konkretnych ograniczeń na śmiertelność w populacji – jednym z przykładów takich prac jest publikacja autostwa Ken Rice, Ben Wynne, Victoria Martin oraz Greame Ackland. “ItContinue reading “Wpływ zamknięcia szkół na ilość zgonów spowodowanych przez COVID-19 – symulacja Uniwersytetu Edynburskiego”

Polski: Historia

Barwy rzymskich ścian

Rzymskie malarstwo ścienne przyciągnęło uwagę świata podczas wykopalisk w Pompejach. Od początku starano się identyfikować barwniki używane przez antycznych artystów (chciano konfrontować wyniki z opisami w starożytnych traktatach o sztuce). Obecnie coraz częściej używa się w tym celu spektroskopii, co udowodniły prace J. Tunon przeprowadzone w hiszpańskim Castulo. Castulo jest położone na prawym brzegu rzekiContinue reading “Barwy rzymskich ścian”

Irlandzcy święci królowie

Nad surowym, bezdrzewnym krajobrazem północnej Irlandii zapadał zmierzch. Długi szereg neolitycznych rolników oświetlony pochodniami maszerował drogą pośród zielonych traw. Na czele szła elita, błyskająca ozdobami z muszli, która inicjowała pieśni żałobne. Gdy dotarli do potężnego grobowca zorientowanego wedle zimowego przesilenia, ciało króla zawinięte w całun zostało złożone w krypcie ozdobionej licznymi, łączącymi się spiralami symbolizującymiContinue reading “Irlandzcy święci królowie”

Neolityczny kult w jaskini

Bose stopy dwójki neolitycznych rolników powoli badały grunt. Schodzili do jaskini zlokalizowanej we współczesnej Apulii, na południu półwyspu Apenińskiego. Wreszcie, oświetleni światłem pochodni, dotarli do pierwszej komnaty. Powoli, metodycznie zbliżali się do otworu, znajdującego się na jej końcu, depcząc ludzkie kości. Wiele z nich należało do ich najbliższych krewnych… Przeczołgując się przez wąskie przejście dusiliContinue reading “Neolityczny kult w jaskini”

Русский: Наука

Никелевый материал на основе структуры „перевернутого опала”

Опалы являются одними из самых изящных минералов – они характеризуются красивой игрой интенсивных и ярких цветов, которые меняются при изменении угла обзора. Это возможно благодаря тому, что этот материал состоит из тесно упорядоченных кремнеземных сфер, которые избирательно отражают свет. Между ними может быть воздух или вода – от того зависит, какая длина электромагнитных волн проникнетContinue reading “Никелевый материал на основе структуры „перевернутого опала””

Люминесцентное обнаружение специфической ДНК

Использование наночастиц золота в связи с агрегацией обычно основано на колориметрическом измерении и демонстрации преобразований в определенных диапазонах поглощения УФ-видимого излучения. Исследования Р. Сингха показали другую возможность – использование изменения расстояния между наночастицами изменяет их плазмонные свойства: в результате изменяется хемилюминесцентный сигнал. Чтобы продемонстрировать концепцию хемилюминесценции, усиленной агрегацией наночастиц, в качестве модельного патогена использовали грибContinue reading “Люминесцентное обнаружение специфической ДНК”

Золотой наностержень – можно ли его использовать в медицине?

Золотые наностержни (GNRs) благодаря удлиненной форме обладают очень привлекательными физическими свойствами: изменение соотношения сторон изменяет спектр поглощения, и они могут вписываться в биологическое оптическое окно; двухфотонная люминесценция генерируется этими структурами. Кроме того, поверхность золота может быть легко функционализирована молекулами, содержащими тиоловые или аминогруппы. Это отличный материал для наномедицины, не так ли? На мой взгляд, золотыеContinue reading “Золотой наностержень – можно ли его использовать в медицине?”

Русский: История

Цвета римских стен

Римская настенная живопись привлекла внимание всего мира во время раскопок в Помпеях. С самого начала были предприняты усилия для определения пигментов, используемых древними художниками (ученые хотели сопоставить результаты с описаниями в древних трактатах по искусству). В настоящее время для этой цели все чаще используется спектроскопия, что подтверждается работами J. Tunon в Кастуло (Испания). Кастуло расположеноContinue reading “Цвета римских стен”

Святые короли Ирландии

Сумерки спускались над бурным безлесным ландшафтом северной Ирландии. Длинный поток  простолюдинов времён неолита  был освещён факелами и  двигался по дороге среди зеленых лугов. Во главе стояла элита, сверкающая украшениями из ракушек, запевающая  траурные песни. Когда они достигли могильной плиты, ориентированной на зимнее солнцестояние, тело короля, обернутое в плащаницу, было помещено в склеп, украшенный многочисленными переплетающимисяContinue reading “Святые короли Ирландии”

Раннеславянские государства (1) – Авары и Само

В 2006 году Анджей Михалек выпустил книгу „Słowianie Zachodni. Początki państwowości” (Западные славяне. Начало государственности), котора описывает ранние славянские государства („Царство Само” 622-660 н.э.; Великая Моравия ок. 833 – c. 907 н.э.; полабских славян; Венгрия; Польша). Выбор предмета определенно очень интересный, особенно потому, что летописцы мало писали об этом пероде (в основном, с точки зренияContinue reading “Раннеславянские государства (1) – Авары и Само”

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Get started